תקנון האתר

כללי

1.1 אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") משמש מרכז תכנים ומידע של "בית מרקחת תפרחת" למוצרי קנאביס רפואי שונים, תרופות ומוצרים נלווים  לציבור המטופלים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.

מודגש במיוחד כי אין אפשרות של רכישת מוצרים המוצגים באתר ותשלום עבורם באמצעותו, ואת הרכישה והתשלום יש לבצע בהתקשרות ישירה בין הרוכש לבית מרקחת תפרחת באמצעות יצירת קשר עם נציג בית המרקחת בהתאם לפרטי ההתקשרות המוצגים באתר. 

1.2 בעלת האתר הנה חברת גוטמן ארז אחזקות בע"מ ח.פ 514273705  (להלן: "החברה") ומפעילו הוא בית מרקחת תפרחת.

1.3 הוראות התקנון חלות על כל שימוש שנעשה על ידי משתמש שנכנס לאתר ו/או מבצע כל פעולה שהיא באמצעותו (להלן: "משתמש"), ולכן כל משתמש כאמור חייב לקרוא בעיון את התקנון אשר תנאיו מחייבים אותו לכל דבר וענין.

כל פעולה או שימוש כלשהו על ידי משתמש באתר ובכלל זאת הזמנת מוצרים המוצעים באתר, מהווה הסכמה שלו לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול על פיהן.

מודגש במפורש ששימוש באתר מהווה אישור מוחלט, סופי ובלתי חוזר מצד המשתמש כי קרא את הוראות התקנון הבינן, הסכים להן והן מחייבות אותו  וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה, כלפי בית מרקחת תפרחת ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצדם בהתאם לתקנון.

1.4 התקנון מנוסח בלשון זכר ובלשון יחיד (("משתמש") אולם הוא מתייחס לבני שני המינים וכולל גם רבים.

1.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

1.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, ו/או לבטל כל הוראה מהוראות התקנון וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי. הוראות התקנון המעודכן כאמור יחולו על המשתמש ויחייבו אותו ממועד העדכון, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה ו/או בית מרקחת תפרחת בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם או בכלל.

1.7 היות והשימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל התנאים וההוראות שבתקנון, הרי שהוא נדרש ומתחייב להפסיק את השימוש באתר מייד במועד שהוא אינו מסכים להם או לחלק מהם.

2. הגבלת אחריות באשר לשימוש באתר

2.1 התכנים והמידע המפורסמים באתר (כגון, מבלי למצות: כתבות, מאמרים, פרסומים, תמונות, הפניות וקישורים לאתרים אחרים וכדומה – להלן "המידע") נועדו לספק למשתמש מידע כללי וחלקי בלבד ומודגש במיוחד שאין הם מהווים ייעוץ רפואי, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא, רוקח ו/או גורם מוסמך אחר.

אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. החברה ובית מרקחת תפרחת לא יהיו אחראים לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

2.2 החברה ובית מרקחת תפרחת לא יהיו אחראים בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

2.3 בנוסף, חלק מהתכנים אודות המוצרים המוצגים באתר נערכו על-ידי המגדלים ו/או הספקים ו/או המשווקים של מוצרים אלה (להלן" "הספקים") והם נכונים למועדים בהם הם נמסרו על ידי מי מהם לידי בית מרקחת תפרחת, ומשכך, הם באחריותם הבלעדית של הספקים האמורים לעיל בעוד שלחברה, לבית מרקחת תפרחת ולכל מי שפועל מטעמם אין שום אחריות לגביהם.

2.4 באתר עשויים להופיע קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי המשתמש יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

2.5 כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. למען הסר ספק, למשתמש לא תהא זכות לכל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או בית מרקחת תפרחת ומי שפועל מטעמם, לרבות כותבי ו/או עורכי האתר.

2.6 להסרת ספק מודגש במיוחד כי עשיית שימוש בתכנים שבאתר ו/או במוצרים הנרכשים באמצעותו מחייב היוועצות ברופא המטפל ו/או ברוקח בטרם תחילת הטיפול ובמהלכו, וזאת הואיל והמוצרים מכילים חומר פעיל. השימוש והצריכה של מוצרים המוצגים באתר הם באחריותו של המשתמש בלבד.

2.7 האחריות על טיבם של המוצרים המוצגים על ידי בית מרקחת תפרחת חלה על הספקים שלהם על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, מוסכם המפורש כי האחריות של החברה, של בית מרקחת תפרחת ושל כל מי שפועל מטעמם במפורש כי סך כל אחריות בית מרקחת תפרחת הינו אך ורק בגין כל נזק ישיר ומוכח אשר ייגרם למשתמש בגין צריכת מוצר המוצג באתר ולאחר מכן שנרכש על ידו מבית המרקחת, והוא מוגבל למחיר המוצר נשוא העילה אשר הקימה אחריות כאמור. 

2.8 לגבי כל מוצר המוצג באתר יש "דף מידע" המכיל את השם המסחרי של היצרן, המוצר המוצג, מפרט המוצר, מועד והאופן שבו הוא נצרך על ידי המטופל, ולגבי חלק מהם גם המחיר ותנאי תשלום שניתן לרכוש אותו רק באמצעות התקשרות ישירה עם שירות הלקוחות של בית המרקחת (לא ניתן לרכשו מוצרים באמצעות מכירה מקוונת באתר) ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: "דף המידע"). הנתונים אשר נמסרים בדף המידע כוללים מידע הנדרש לפי דין ואינו ממצה בהכרח את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים.

2.9 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עבור כל תכשיר ללא מרשם כהגדרתו בנוהל 128 "שירותי הובלה ומסירת תכשירים מבית מרקחת באמצעות מכירה מקוונת או שליחים ומענה בשעת חירום" של משרד הבריאות (להלן: "נוהל 128 של משרד הבריאות") המוצג באתר מוצג גם העלון.

2.10 מובהר בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ותכשירים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. מודגש ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בתרופה או בתכשיר כלשהם, לרבות תרופות הנמכרות בלא צורך במרשם וכל תכשיר אשר עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצב הנפשי או מראהו של הלקוח. על הלקוח לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. מובהר כי מומלץ להיוועץ ברופא או רוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים.

2.11 באתר מפורסם מידע על מוצרים שנמכרים בבית המרקחת לרבות, מוצרי קנאביס לסוגיהם, תוספי תזונה, מוצרים פרה-רפואיים, תכשירים, תכשירים ללא מרשם, ציוד רפואי, מוצרים הומאופטיים ועוד. את המידע – לרבות צילומי המוצרים – מקבלת החברה מהיבואנים והספקים, והוא מתפרסם על אחריותם בלבד. הצילומים נועדו להמחשה בלבד. מודגש במיוחד, פעם נוספת, כי לפני השימוש מומלץ להתייעץ עם רופא או רוקח ולעיין בעלון לצרכן המצוי בו.

2.12 אין במידע באתר זה תחליף להיוועצות עם רופא או רוקח בטרם שהלקוח יחליט להתקשר עם שירות הלקוחות של בית המרקחת כדי לרכוש תכשיר כלשהו המוצג באתר ו/או התחלת הטיפול בו.
מומלץ להתייעץ עם הרוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לואי, אינטראקציה עם תכשירים אחרים.

3. השימוש באתר

3.1 השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד של המשתמש, כאשר מובהר כי הצגת המוצרים באתר שירכשו לאחר מכן ישירות מבית המרקחת הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או לרכישת מוצרים מבית המרקחת לצורך מכירתם ללקוחות אחרים. בהתאם לכך, חל איסור על המשתמש לעשות שימוש באתר לצורך הפצת מוצרים לצד שלישי ו/או לצורך קיום עסק כלשהו בקשר למכירת המוצרים המוצגים באתר ונרכשים לאחר מכן מבית המרקחת.

3.2 אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי, לרבות להציגם באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא בדפוס או במדיה אחרת כלשהי. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא לרבות, אך לא רק, באופן שמשנה את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם.

4. רישום המשתמש באתר לצורך קבלת שרותים, סודיות ופרטיות

4.1 באתר מוצעים למשתמש שירותים המחייבים הרשמה, כגון הצטרפות למועדון הלקוחות של בית מרקחת תפרחת ו/או הזמנת מוצרי קנאביס רפואי  ו/או הזמנת משלוחים עד בית המשתמש (להלן: "טפסי הרשמה").

בהרשמה זו על המשתמש למסור ולהקליד בטופס ההרשמה שבאתר את פרטיו האישיים, ובמידה ופרטים אלה ישתנו לאחר מכן עליו לעדכנם באמצעות האתר.

4.2 יובהר עם זאת כי לחברה שמורים זכות ושיקול דעת בלעדי למנוע ממשתמש כל גישה לשירות הטעון רישום ו/או לבטל את הגישה ואת הרישום של המשתמש.

4.3 המשתמש מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופסי ההרשמה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו להרשמה.

המשתמש מצהיר, כי בעצם רישומו בטופסי ההרשמה שבאתר הוא מאשר כי כל הפרטים שיימסרו על ידו ו/או הנובעים מפעילותו באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה ו/או הגופים באמצעותם מתופעל האתר וכי החברה תהא רשאית לשמור מידע אודותיו וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע לגופים אלה כאמור לעיל.

4.4 הנתונים שהמשתמש ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של החברה (למעט פרטי כרטיס אשראי), כאשר מובהר בזאת למשתמש כי הוא אינו חייב על פי חוק למסור את פרטי המידע, אולם בלא למוסרם, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה ו/או המשלוחים שבאתר.

4.5 במהלך השימוש באתר על ידי המשתמש יכול שיצטבר מידע לגבי נוהגי והרגלי הקנייה שלו, מוצרים ושירותים שרכש ישירות מבית המרקחת, מידע על כתבות, מוצרים ושירותים שעניינו אותו, עמודים באתר שבהם צפה, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד, והחברה תשמור את המידע במאגר המידע שלה (למעט פרטי כרטיס אשראי).

השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום בטופסי ההרשמה, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. החברה תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.

4.6 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות המשתמש באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

4.6.1 לשם השלמת הליך הרכישה שבוצע על-ידי המשתמש ישירות מבית המרקחת של מוצרים המוצגים במסגרת האתר;

4.6.2 להעביר את פרטי המשתמש לספקים (לצורך אספקת המוצרים ו/או שיפור המוצרים ו/או התאמתם לטיפול המשתמש) ו/או לחברות האשראי (על מנת לאשר את ביצוע עסקת הרכישה ו/או את שירות המשלוחים לביתו אותם הוא יבצע ישירות באמצעות שירות הלקוחות של בית המרקחת) וכן לשמור את פרטי הרכישות של המשתמש לצורך שיפור מתן שירות באתר;

4.6.3  לצורך תקשורת עם המשתמש לרבות משלוח הודעות בדבר שירותי האתר ו/או דברי פרסומת ו/או תוכן שיווקי רלוונטי למשתמש;

4.6.4  לצורך מידע סטטיסטי והרגלים הקשורים בשימוש המשתמש באתר כמו גם לצורך שיפור ותחזוקת האתר, וכן מסירת מידע כאמור לגורמים אחרים בהתאם לדין (ללא פרטי המשתמש);

4.6.5  במקרה שהמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

4.6.6  בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי או מידע אודות המשתמש לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

4.6.7  במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין המשתמש לבין החברה ו/או בית מרקחת תפרחת או כל מי שפעל מטעמם.

4.7  המשתמש זכאי לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע של החברה, וככל שהוא ימצא כי אינם נכונים או מעודכנים הוא רשאי לבקש מהחברה לתקן ו/או למחוק אותם.

4.8 המשתמש רשאי לבקש מהחברה בכל מועד להסיר אותו מרשימת התפוצה של בית מרקחת תפרחת ובמקרה כזה לא יישלחו למשתמש מאותו מועד ואילך הודעות המהוות דבר פרסומת (כהגדרתו בחוק).

בנוסף, רשאי המשתמש לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של החברה ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים במאגר הנוגעים למשתמש, למעט בקשת המחיקה ונתונים אודות פעולותיו באתר ו/או בבית המרקחת, והכל בכפוף ובהתאם לדין.

4.9 לצורך שימוש באתר יבחר המשתמש שם וסיסמא אישית שנועדו לשימושו האישי בלבד, והוא מתחייב לשמור אותם בסודיות מוחלטת. החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות ו/או כל פגיעה אחרת ו/או לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית, לרבות עקב העברתו לצד שלישי.

Cookies .5

5.1 קבצי Cookie הם מזהים אלפא-נומריים המועברים למחשב של המשתמש ומאוחסנים בו דרך דפדפן האינטרנט למטרות תיעוד. קבצי Cookie מקלים על הניווט באתר ומאפשרים תהליך התחברות מהיר יותר או מאפשרים לעקוב אחר פעולות המשתמש באתר.

5.2  קבצים אלו מאפשרים לאסוף את נתוני הזיהוי של מחשב המשתמש, את כתובת ה-IP שלו או כל מידע אחר לגבי השימוש על ידו בשירותי האתר, כחלק מהמידע האנליטי שהם מספקים למאגר המידע של החברה.

ה-Cookies מכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן שהוא שהה  באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהוא ביקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מסייעות, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies יכולות לשמש את החברה גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש בחלקים באתר המחייבים רישום.

5.3  המידע ב-Cookies מוצפן, אך אם המשתמש אינו מעוניין לקבל Cookies, הוא יכול למנוע זאת על ידי שינוי בהגדרות הדפדפן שבו הוא משתמש. בנוסף, יכול המשתמש למחוק את ה-Cookies במחשבו בכל עת. אולם, יש להביא בחשבון כי במקרה של מניעת  Cookies  או מחיקתם לא יהיה האתר מותאם להעדפות המשתמש ויגרמו לכך שהוא לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים או לפגיעה בחוויית המשתמש שלו.

5.4 השימוש באתר על ידי המשתמש מעיד על הסכמתו להתקנת Cookies במחשבו  (ככל שלא מותקן בו Cookies) וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.

6. הזמנת מוצרים באמצעות האתר

6.1  כל המחירים, המוצרים, המבצעים וההנחות המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה למשתמש כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים בבית מרקחת תפרחת או במידע המוצג בפרסומים אחרים של בית המרקחת. להסרת ספק, אין האתר מאפשר ביצוע מכירות של מוצרים המוצגים בו והמשתמש/לקוח מופנה לצורך ביצוע רכישות ותשלומים בגינם לשירות הלקוחות של בית המרקחת.

6.2 משתמש תושב מדינת ישראל שברשותו תעודת זהות בתוקף וכרטיס אשראי (של חברות האשראי  ישראכרט, ויזה או אמריקן אקספרס)  יהיה רשאי לרכוש ישירות מבית מרקחת תפרחת מוצרים המוצגים באתר.

6.3 בטרם רכישת מוצרי קנאביס ו/או תכשיר רפואי רפואי מבית מרקחת תפרחת של מוצרים המוצגים באתר יש להיוועץ עם רופא ו/או רוקח באשר לאופן השימוש בהם לרבות לגבי תופעות הלוואי האפשריות כתוצאה מהשימוש בהם ביחד עם תכשירים רפואיים אחרים. מומלץ גם לעיין, טרם השימוש, בעלון לצרכן המצוי באריזת המוצרים הנרכשים.

6.4 הליך הזמנת מוצרים באמצעות האתר הינה כדלקמן:

6.4.1 מילוי על ידי הרוכש  של טופס הזמנת מוצרים הכולל פרטים אישיים לגביו וסריקה של מרשם קנאביס רפואי בתוקף על שמו ושליחתם לבית מרקחת תפרחת באמצעות האתר.

6.4.2 בתום הליך בדיקה של המסמכים על ידי בית מרקחת תפרחת (פרטי הרישיון/מרשם נבדקים ומאומתים מול הנתונים המדווחים במערכת משרד הבריאות), נציג בית המרקחת יצור קשר עם הרוכש לצורך תשאול/אימות רוקחי, תאום אופן ומועד אספקת המוצרים שבהזמנה (אספקה בבית המרקחת או באמצעות משלוח) ואופן התשלום. האתר אינו מאפשר רכישה מקוונת באמצעותו של מוצרים המוצגים בו, והרכישה חייבת להתבצע מול נציג בית מרקחת תפרחת.

6.4.3 התשלום יעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד ופעולת הרכישה תאושר עם קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של כרטיס האשראי באמצעותו שולמה התמורה, וכל עוד לא התקבל אישור כאמור לא יהיה כל תוקף לרכישה. האתר אינו מאפשר שימוש דרכו בכרטיס האשראי של הלקוח ו/או תשלום מקוון באמצעותו, ורכישת המוצרים והתשלום בגינם חייבים להתבצע ישירות מול נציג בית מרקחת תפרחת.

רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה לגבי הפעולות המתבצעות דרך האתר יהיו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

6.5 בביצוע רכישת מוצר מבית המרקחת מצהיר המשתמש, כי הוא מודע ומסכים לתחולת תקנון זה לגביו, לכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, בית מרקחת תפרחת ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

6.6 הרכישה של מוצרים ישירות מבית מרקחת תפרחת לאחר שימוש על ידי המשתמש באתר נועדה למטרות אישיות בלבד ואין היא מיועדת למכירה סיטונאית. החברה רשאית לסרב מכל סיבה שהיא ובכל מועד שהוא למכור למשתמש מוצרים מבית המרקחת המוצגים באתר וזאת אף אם הוא רכש בעבר מוצרים מבית המרקחת לאחר שימוש באתר.

7. אופן אספקת המוצרים, דמי משלוח ואספקה

7.1 אופן אספקת המוצרים הנרכשים לרוכש יקבע בשיחה שבינו לבין נציג בית מרקחת תפרחת, וזאת באמצעות שליח או באספקה בבית המרקחת, והרוכש יחתום על כל מסמך הנדרש לשם כך על-ידי החברה ו/או בהתאם לנהלי משרד הבריאות כפי שיתפרסמו מעת לעת.

7.2 משלוח המוצרים לכתובת הרוכש הינו בתשלום דמי משלוח כפי שיקבעו על ידי החברה מעת לעת ויעשה באמצעות שירות שליחים עימם עובדת החברה.

7.3 אספקת התכשירים באמצעות משלוח לכתובת מגורי הרוכש תבוצע בהתאם למועד שיקבע ויתואם בינו לבין בית מרקחת תפרחת (או נציג המשלח באמצעותו מבוצע המשלוח), ובמידה ויתברר לבית המרקחת שלא מתאפשר לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

7.4 בית מרקחת תפרחת מתקשר עם צדדים שלישיים לעניין משלוח מוצרים לבית הרוכש, ולפיכך הוא אינו מתחייב למועד אספקה ולא יהיה אחראי לאיחורים באספקה. עיכובים באספקה ידוע לרוכש ומקובל עליו כי איחור במועד אספקת המוצרים הנרכשים, מכל סיבה שהיא, לא תקנה לו כל זכות לקבלת פיצויים ו/או כספים כלשהם.

7.5 בעת אספקת המוצרים, בין בבית המרקחת ובין באמצעות משלוח, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל הכרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.
אספקת תכשירים תתבצע בהתאם להוראות הדין, לרבות נוהל 128 של משרד הבריאות ובכפוף להוראותיו כפי שתהיינה בתוקף בעת ביצוע האספקה.

8. ייפוי כוח שליח בית מרקחת תפרחת

8.1 במקרה של הזמנת מוצרי קנאביס רפואי ו/או תכשיר רפואי במרשם באמצעות במשלוח, ומבלי לגרוע מיתר התנאים הרלבנטיים, על הרוכש לספק לבית המרקחת את מרשם הרופא המקורי כנגד קבלת המשלוח. הרוכש מצהיר ומתחייב להימנע משימוש חוזר במרשם או להגישו לצורך ניפוק בבית מרקחת אחר.

8.2 בהתאם להוראות משרד הבריאות נדרש רוכש המוצרים לייפות את כוחו של השליח באמצעותו יבצע בית מרקחת תפרחת את המשלוח לאספקת המוצרים מבית מרקחת תפרחת משד' ירושלים 29, קרית ים.

8.3 מובהר כי מסירת מוצרי קנביס לרוכש באמצעות שליח יעשה בתנאי שהוא הגיע לפחות פעם אחת לבית המרקחת, הציג רישיון מקורי לשימוש בקנאביס רפואי וקיבל הדרכה רוקחית מרוקח בית מרקחת תפרחת שעבר הכשרה מקצועית מאושרת (או שנקבע על ידי רוקח בית המרקחת שאין צורך הדרכה כזאת משום שהרוכש כבר קיבל הדרכה כאמור, או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעת הרוקח).
נוסח טופס ייפוי הכוח ניתן להורדה באתר.

8.4 אספקת תכשירי מרשם מותנית בחתימת המטופל על ייפוי כוח לבית המרקחת לאספקת התכשירים באמצעות שליח, ובמידת הצורך, גם על ייפוי כוח לגורם שאינו המטופל לקבל עבורו את התכשיר. מסירת תכשיר המרשם על ידי השליח תיעשה אך ורק כנגד מסירת המרשם המקורי והצגת תעודה מזהה לבגירים מעל גיל 16. במקרה שהניפוק מבוצע על סמך מרשם אלקטרוני מאושר יש צורך בחתימה של מקבל התכשיר על אישור בכתב. מובהר בזאת כי בקבלת תכשירי מרשם באמצעות שליח, הלקוח מוותר על ייעוץ רוקח כמקובל בבתי מרקחת ומסכים לקבל מידע וייעוץ רוקחי באמצעות טופס שיצורף לתכשירים שהזמין באמצעות האתר, או שיוכל לפנות לקבל ייעוץ רוקחי באמצעות פנייה לבית המרקחת, בדרכי התקשורת שפורסמו באתר ובתקנון זה לצורך קבלת ייעוץ רוקחי כאמור.

9. מחירים

9.1 המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה מבית מרקחת תפרחת במחירים הנקובים לצידם באתר בשקלים חדשים וכולל מע"מ כדין בהתאם לשיעור המע"מ שחל במועד הרכישה.

9.2  במסגרת האתר עשויה החברה להציע למשתמש, מעת לעת, מעת לעת, רכישת מוצרים מבית מרקחת תפרחת במבצעים מיוחדים, הנחות וכדומה. כל מבצע יהא תקף לתקופת המבצע, כפוף להימצאות המלאי בבית המרקחת באותו מועד, והכל בכפוף לתנאי המבצע כפי שיפורסמו באתר.

10. ביטול הזמנה ו/או חסימת משתמש

10.1 החברה רשאית ללא צורך במתן נימוק ו/או הסבר על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום שימוש באתר של

משתמש ו/או לבטל הזמנה שבוצעה על ידו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל רשאית החברה לבצע את הפעולות הנזכרות לעיל בקרות, בין היתר  (ומבלי  למצות), אחד או יותר מהמקרים הבאים:

10.1.1 התברר לחברה כי רכישת מוצריה על ידי המשתמש היתה כרוכה בביצוע פעולה לא חוקית ו/או הוא הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

10.1.2 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע חברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר;

10.1.3 המשתמש מסר לחברה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או מטעים;

10.1.4 מקרה ונפלה טעות בהזמנה שאינה מאפשרת את השלמתה ו/או במקרה שיתברר לבית מרקחת תפרחת שהיא אינה יכולה לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן.

הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לרוכש בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת אצל החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והיא תשיב לרוכש את מלוא התשלום ששילם בפועל תמורת המוצרים שהוזמנו ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, כאשר הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

10.2 מקרה שהחברה תחסום משתמש ו/או תבטל הרשאתו להשתמש באתר הוא לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם המשתמש שלו או שם משתמש אחר.

11. מדיניות ביטולים

11.1 מדיניות הביטול של החברה הינה כפופה ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

11.2 ביטול הזמנה של מוצרים שנעשה כדין יבוצע באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות של החברה תוך ציון נימוק לסיבת הביטול, והוא יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה.

11.3 במקרה של ביטול עסקה כדין, תשיב החברה למשתמש את הסכום ששולם על ידו בגין ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 1% (אחד אחוז) מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

11.4 למרות האמור לעיל, בהתאם לקבוע בחוק לא כל רכישה ניתנת לביטול, ולשם ההמחשה בלבד (מבלי למצות), רכישה של המוצרים הבאים אינה ניתנת לביטול: מוצרי קנאביס רפואי, תכשירים רפואיים (במרשם או ללא מרשם), תוספי מזון, מוצרים המצריכים אחסנה מיוחדת ועוד.

11.5 האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות בכל דרך שהיא.

12. זכויות יוצרים באתר

12.1 האתר נבנה ועוצב על ידי סטודיו ארז (להלן: ליסה ארז) וכל זכויות היוצרים שמקורם בעיצובו ואופן הצגת התכנים שבו שייכים במלואם לחברה.

12.2 סימן המסחר המתייחס ל"בית מרקחת תפרחת" המוצג באתר הוא קניינה המוחלט והבלעדי החברה. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הם קניינם המוחלט והבלעדי של מפרסמים אלה. אשר על כן, אין לעשות שימוש בסימני המסחר המוצגים באתר בלא קבלת הסכמת בעליהם, מראש ובכתב .

12.3 התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד ואין לעשות בהם שימוש אחר. אין להעתיק ו/או לשכפל, ו/או להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה ו/או פרסום בדרך כלשהי, אלא בקבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

13. דין וסמכות שיפוט

הדין הישראל חל על כל מחלוקת ו/או תובענה בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ולבית המשפט המוסמך בחיפה נתונה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.